SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

W DOBREJ

Zapraszamy wszystkich Czcicieli MATKI BOŻEJ

na NOWENNĘ

do Matki Bożej Szkaplerznej

w środę o godz. 18.00 (okres zimowy 17.00)

* * *
 

28 października 2013 roku Bp. Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI ogłosił Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w parafii Dobra.

Kult Matki Bożej Szkaplerznej.

Kult Matki Bożej Szkaplerznej związany był z Jej obrazem, któ­ry musiał tu istnieć już w roku 1509, jeśli nie wcześniej. Obraz ten mieścił się pierwotnie w przybudowanej do kościoła kaplicy, na co wskazuje poniekąd fakt istnienia przy kościele odrębnej kaplicy.

Ważną rolę w promocji tego kultu spełniało Bractwo Szkaplerza świętego. W protokole wizytacyjnym w Dobrej zapisał on, że "Bractwo Szkaplerza świętego zostało wprowadzone w roku 1509".

Kościół w Dobrej i plebanię z dokumentacją parafialną, stojącą w pobliżu jego prezbiterium, dotknął kataklizm pożaru w noc z 1 na 2 lipca 1678 roku. Całkowitemu spaleniu uległo wszystko a więc i Obrazy Matki Bożej Szkaplerznej.

Tragiczny pożar kościoła w Dobrej, nie zniszczył jednak kul­tu kultu Matki Bożej Szkaplerznej, bo już w następnym roku 1679 założono nową księgę bracką, po spaleniu sta­rej. Urządzono doroczny odpust na Matkę Bożą Szkaplerzną w dniu 16 lipca, jak zwykle dotąd.

Zasięg kultu szkaplerznego jest wielki, obejmuje całą okolicę, niemal - cały obecny powiat limanowski, jak Figurują tam bracia i siostry Bractwa Z takich miejscowości jak: Lipowe, Tymbark, Jordanów, Słopnice, Skrzydlna, Koszary, Kamie­nica, Mszana, Rupniów, Poręba, Słomka, Szczyrzyc, Wilkowisko, Rybie, Łososina, Kasina, Wiśniowa, Olszówka, Lubomierz, Stróża, Limanowa, Janowice.

Po odbudowaniu kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej fundator trzeciego, objął pro­bostwo w Dobrej w 1692 roku. ks. Wojciech Juraszewski, ufundował do nowej świątyni ten piękny obraz Matki Bożej Szkaplerznej, którego treścią jest widzenie, jakie miał błogosławiony Szymon Stock. U dołu malowi­dła, z prawej strony, widoczna jest postać jego fundatora. Obraz znaj­duje się w ołtarzu kaplicy. Kult trwa nieprzerwanie od końca XVII w., opierając się w znacznej mierze na mającym duży zasięg Bractwie Szkaplerza św.

           Obraz Matki Bożej Szkaplerznej słynie więc licznymi łaskami i posiada liczne grono czcicieli. W ostatnich czasach ta cześć je­szcze się zwiększyła, pisze 19 maja 1966 roku miejscowy proboszcz ks. dr E. Wojtusiak. Dowodem tego są liczne wota i podziękowania za otrzymane łaski, jak o tym świadczy prowadzona w parafii księga wo­tów.

Rok 1991 był w Dobrej uroczyście przeżywany 16 li­pca 1991 w święto NMP z Góry Karmel z Kaplicy tutejszego kość. pw. św. Szymona i Judy Tadeusza Jej łaska­mi słynący Obraz został uroczyście przeniesiony przez Biskupa Tar­nowskiego Ks. dr Józefa Życińskiego do nowej świątyni w otoczeniu kilku tysięcy wiernych i kilkudziesięciu kapłanów. Wtedy też konsekrowano kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej wzniesionej w latach 1982 do 1989.

     W dniu konsekracji 16 li­pca 1991 odnotowano cudowne uzdrowienie autora stacji Drogi Krzyżowej Stanisława Ciężadlika, u którego ustąpiła atakująca nogę gangrena.

Podstawowe informacje o sanktuariach

1. Co to jest sanktuarium?

Sanktuarium nazywamy miejsce kultu związanego z faktem nadprzyrodzonym, relikwiami lub cudownym wizerunkiem. Do tego miejsca przyjeżdżają wierni, aby modlić się, prosić o łaski, przebaczenie, czy też dziękować. Sanktuariami mogą być miejsca naturalne (lasy, groty) lub kościoły lub kaplice celowo wzniesione na pamiątkę objawienia lub też w celu oddawania czci relikwiom lub wizerunkom. W pierwszych latach Kościół gromadził się tylko wokół miejsc życia Jezusa - Betlejem, Nazaret, Jordan, góra Tabor, Wieczernik, Golgota. Później za miejsca kultu uznawana też groby apostołów i innych męczenników (np. groby św. Pawła i Piotra w Rzymie). Do grona sanktuariów zaczęto także zaliczać miejsca objawień Najświętszej Maryi Panny.

2. Koronacja Na figurach i obrazach maryjnych można spotkać korony, która są nakładane podczas specjalnych uroczystości. Koronacje takie odbywały się w Europie od XVII wieku.

3. Pielgrzymki. Do sanktuariów pielgrzymujemy. Pielgrzymka powinny być podjęta zawsze z jakąś intencją: dziękczynną, błagalną, pokutną. Najważniejszym chrześcijańskim celem pielgrzymek jest Ziemia Święta. Od II wieku po Chr. pielgrzymki kierowały się także do Rzymu (miejsce śmierci św. Piotra i Pawła).

4.Sanktuaria dzieli się ze względu na władzę, która je erygowała:

Erygujący sanktuarium ustanawia dla niego przełożonego oraz wyznacza mu zadania oraz określa przywileje dla sanktuarium lub dla jego pielgrzymów.

5.Czym jest Sanktuarium?

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: "Pójdziemy do domu Pana"…

Sama definicja "sanktuarium" podana przez Kodeks Prawa Kanonicznego odwołuje się do pielgrzymowania i zasadniczo odzwierciedla rzeczywistość sanktuarium w jego skutkach. Czytamy w kan. 1230: "przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego - za aprobatą ordynariusza miejscowego - pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności".

6.Sanktuaria maryjne są niejako domem Matki, wyznaczają etapy postoju i odpoczynku na długiej drodze prowadzącej do Chrystusa; są ośrodkami, w których poprzez prostą i pokorną wiarę następuje spotkanie z tymi wielkimi bogactwami, które Chrystus powierzył i darował Kościołowi, przede wszystkim z sakramentami, łaską, miłosierdziem, miłością ku cierpiącym.

Sanktuaria maryjne są prawdziwymi wieczernikami, gdzie wszyscy wierni mogą pogrążyć się w żarliwej modlitwie z Maryją, Matką Jezusa, nie tylko w modlitwie liturgicznej, ale także i tej, która wypływa ze zdrowych form pobożności ludowej. Redemptoris Mater n.28).

Kilka myśli o skaplerzu karmelitańskim

1. Co to jest szkaplerz karmelitański?
Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel, znak oddania się Maryi, to uproszczony habit, składający się z dwu kawałków wełnianego sukna połączonych tasiemkami. Nosi się go pod ubraniem w taki sposób, że jedna część spada na piersi, a druga na plecy.
2. Skąd pochodzi szkaplerz?
Szkaplerz otrzymał bł. Szymon Stock w noc z 15 na 16 lipca 1251 r. od Najświętszej Maryi Panny. Objawiła mu się ze szkaplerzem w ręku, otoczona przez mnóstwo aniołów, i nałożyła mu go, mówiąc: „Przyjmij tę oto szatę twego zakonu (tzn. Karmelitów); jest to znak łaski, którą wyjednałam dla ciebie i dla wszystkich dzieci Karmelu: ktokolwiek umrze w tym habicie, zostanie zachowany od ognia piekielnego”.
3. Jakie jeszcze łaski przyrzekła Matka Boża tym, którzy będą nosić szkaplerz?
W 1317 r. Matka Boża objawiła się papieżowi Janowi XXII mówiąc: „Ja, ich Matka, z mocy łaski Bożej, przyjdę do nich w pierwszą sobotę po dniu śmierci, wybawię ich z mąk czyśćcowych i zaprowadzę do życia wiecznego”.
4. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z tej obietnicy?
Aby z niej skorzystać, należy spełnić cztery warunki:
a/ przyjąć szkaplerz z rąk upoważnionego kapłana;
b/ nosić go ciągle na sobie;
c/ zachowywać czystość według swego stanu;
d/ odmawiać codziennie różaniec.
5.Czy Kościół zatwierdził nabożeństwo szkaplerza?
Tak, Kościół wielokrotnie zatwierdzał szkaplerz; wielu papieży przypominało obietnice i zachęcało do noszenia szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel.
6. Czy sama Matka Boża nie przypominała nam o szkaplerzu?
Tak, 13 października 1917 r. w Fatimie, podczas wielkiego cudu Słońca, Matka Boża objawiła się dzieciom fatimskim ze szkaplerzem karmelitańskim. Łucja wyjaśniła następnie, że „Najświętsza Panienka pragnie, by wszyscy nosili szkaplerz, który jest znakiem poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu.

Nie da się oddzielić szkaplerza i różańca”.
7. Jakie są łaski przywiązane do noszenia szkaplerza?
Matka Boża obiecała trzy rzeczy:
- zachowanie od ognia piekielnego;
- uwolnienie z czyśćca w sobotę

następującą po dniu śmierci;
- ochronę przed niebezpieczeństwami duszy i ciała.
8.Kościół przyznaje następujące odpusty:
- odpust zupełny w dzień przyjęcia szkaplerza i 16 lipca, w święto NMP z Góry Karmel (pod zwykłymi warunkami: spowiedź, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencji papieża);

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

Królowo Szkaplerza świętego i Matko Miłosierdzia zawierzam Ci nie tylko moją duszę i szczęście wieczne, ale zechciej przyjąć Niepokalana Dziewico moje ciało, byś je skutecznie broniła przed grzechem i pożądliwością, pokusami tego świata i chorobami, lenistwem i zasadzkami złego ducha. Pomóż mi uszlachetnić serce na wzór Najświętszego Serca Twego Syna Jezusa Chrystusa.
Maryjo! Oddaję Ci myśli i modlitwy, trudy i upadki, sukcesy i radości, dążenia i prace, abyś kierowała nimi dla dobra mego i całego Kościoła.
Najpewniejsza Obrono! Oddaję Ci uczucia, rozum, pamięć i wolę, byś pod tarczą Szkaplerza świętego pomagała mi wytrwać w wierze, nadziei i miłości.
Wspomożycielko Wiernych i Pośredniczko łaski! Poprzez Szatę Twoich cnót zsyłaj na ten świat pokój i miłość Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa codzienna do Matki Boskiej Szkaplerznej

O Najchwalebniejsza, Królowo Niebios, Maryjo. Najczystsza, Dziewico i Najgodniejsza Boża Rodzicielko. Przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie szkaplerza świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył(a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi. Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o Najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika (grzesznicę) przy­jąć do grona Braci (Sióstr) za pośrednictwem szkaplerza świętego. Obieram Cię dzisiaj na zawsze za moją Najukochańszą Matkę, Opiekunkę i Pośredniczkę przed Bogiem. Proszę Cię pokornie, aby Twój szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, bronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała. O Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Boskiego Syna odpuszczenie grzechów moich, łaskę do prawdziwej pokuty i poprawy mojego życia, stałość w wierze świętej, w nadziei, w miłości Boga i bliźniego, w cierpliwości i w czystości odpo­wiedniej do mojego stanu. Szczególniej zaś stań przy mnie w ostatniej chwili mego życia i daj mi doznać tego, coś przyrzekła, że kto w tym świę­tym Twoim szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie będzie cier­piał ognia wiecznego. Amen.

P. Módl się za nami, Królowo, Ozdobo Karmelu.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię Panie, niech nas wspomaga pełne godności wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyśmy wsparci Jej opieką mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko szkaplerza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia szkaplerza świętego. Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żeś mnie spośród tych milionów dusz, poprzez szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich. Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozo­stać wiernym Twoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności. Przyjmij Matko Naj­świętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby szkaplerz święty, który noszę stał się dla mnie znakiem Twej szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zba­wienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jan Paweł II, Modlitwa zawierzenia Kościoła Matce Bożej Szkaplerznej

Najświętsza Dziewico Karmelu! Twojemu matczynemu sercu powierzam Kościół, pasterzy i wiernych. Ty, która jesteś Matką prawdziwego życia, naucz nas być świadkami Boga żywego, miłości silniejszej niż śmierć, przebaczenia, co odpuszcza winy, nadziei, co spogląda w przyszłość. Święta Maryjo, Matko nadziei, Najświętsza Dziewico z Karmelu, osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki miasta i wsie, łańcuchy gór i morze, mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci, starców i chorych, sieroty i cierpiących, wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce. Spraw, aby wszyscy ludzie wszystkich krajów, uznawszy swoje wspólne pochodzenie, odnosili się do siebie z szacunkiem i kochali, jak przystało dzieciom jednego Ojca, w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Zbawicielu, i w Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi, na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej.

Dzieje kultu

Zakon karmelitański należy do zakonów maryjnych. Założony zos­tał dla szerzenia czci Matki Boskiej i jest Jej całkowicie poświęcony. Zakonnicy nazywają się "Braćmi Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel". Starożytna i urzędowa nazwa zakonu brzmi: "Ordo Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo".

Matka Boska zajmuje central­ną pozycję w życiu zakonu. Duchowe życie Karmelu jest inspirowane przez Maryję i maryjne w swoich początkach, tradycji, nazwie, modlit­wie oraz apostolstwie. Pierwsi eremici na Górze Karmel w Palestynie uważali Matkę Boską za swoją Patronkę, Królową, Matkę i fundatorkę w znaczeniu duchowym.

Karmelici widzieli w Maryi Matkę, dającą życie zakonowi, który całkowicie do Niej należy. Cała jego egzystencja sprowadza się do czci i naśladowania Maryi przez całkowite poświęcenie i oddanie się Bogu przez Maryję na mocy profesji zakonnej i przywileju szkaplerza św. Od XIII w. zakonnicy składali swą profesję "Bogu i błogosławionej Maryi". Przez swe śluby karmelita poświęcił się na służbę Maryi ofiarując Jej życie, z obowiązkiem czci i pokornej służby.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ od 7 lipca 

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

(na rozpoczęcie nowenny)

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędow­niczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Two­je dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.

Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich po­trzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wie­ków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.

 Dzień pierwszy — 7 lipca

„Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czer­pać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki".

Jan Paweł II

Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku, który wzniósłszy się nad morzem, użyźnił spra­gnioną ziemię obfitym deszczem. Pokornie Cię błaga­my, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy słu­żąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mo­gli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczę­śliwej wieczności.

Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, że nie odrzucisz naszej prośby, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Dzień drugi — 8 lipca

„Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzić".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem świętym, nawiedzasz ich dusze, pocie­szasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozu­mieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich.

Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień trzeci — 9 lipca

„Matka nigdy nie odchodzi — ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, prze­pełniona dobrocią dla nas, która raczyłaś przyjąć ofia­ry złożone Ci przez synów Twego zakonu, błagamy Cię, o Pani nasza, przemień nasze dusze w świątynie Boga żywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i do­brych uczynków mogły godnie przyjąć Boski Maje­stat; abyśmy wielbiąc i miłując Boga, mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń.

O Matko! Tyle w nas słabości, tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień czwarty— 10 lipca

„Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Chwało Karmelu i Matko nasza, która w do­wód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świę­tą szatą, raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłod­szego Imienia, prosimy Cię pokornie, obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia dobrych uczynków i spraw, o Matko Miło­sierdzia, abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; abyśmy zapisani zostali w księdze żywota, pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.

Usłysz nasze błagania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Osłaniaj nas przed pokusami złego i zaprowadź nas do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień piąty — 11 lipca

„Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypa­trzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię po­kornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nie­przyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w poko­ju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwa­łę Twoją.

Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i skła­damy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwi­ganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień szósty — 12 lipca

„Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swe­go wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem — znakiem zbawienia i synostwa Twe­go, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosła­wieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą poboż­nie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zo­stali dopuszczeni do chwały wiecznej.

Spraw, Królowo Szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień siódmy — 13 lipca

„Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemie, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas za­pewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potęż­na obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecz­nego potępienia. Spraw za swoją przemożną przyczy­ną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą mo­glibyśmy być odrzuceni przez Boga.

Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą Matką. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień ósmy — 14 lipca

„Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy wiec szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwie­rzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości — Szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją rado­ścią i Twoją chwałą!

Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie — wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystuso­wi Panu. „Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas". Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień dziewiąty— 15 lipca

„Matko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż ca­łym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmart­wychwstaniu Twego Syna".

Jan Paweł II

Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wie­my, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszy­mi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego święte­go Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.

Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwa­ły. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

(na zakończenie nowenny)

Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świę­tego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.

Pani i Królowo nasza!

Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odcho­dzącej od Boga jako znak pojednania i ratunku dla świata.

Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cier­piącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świę­tej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś po­kój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!

Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca! Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców na­szych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.

PIEŚNI DOBRZAŃSKIE

O dobrzańska Pani,

Dobrzańska Pani, Tyć naszą Hetmanką Szkaplerzaś

Królową i najlepszą Matką.

Spójrz na nasze domy, osiedla i wioski,
Niech z miłości Twojej słynie lud dobrzański.

     Dobrzańska Pani...

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki.
By się nie wyrzekły swej niebieskiej Matki.

dobrzańska Pani...

Niech i Kościół święty, dzieło Twego Syna,
U Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.

       Dobrzańska Pani...

Człowiek Twoim dzieckiem, a w nim Chrystus gości,
Naucz nas o Matko służyć Mu z miłości.

dobrzańska Pani...

Bądź pociechą Matko, dla wszystkich cierpiących,
I nadziei gwiazdą dla umierających.

       Dobrzańska Pani...

Pozwól Matko droga, kochać Ciebie szczerze,

I do śmierci wytrwać w naszej świętej wierze.

dobrzańska Pani..

                     Jesteśmy dziećmi Maryi

Jesteśmy dziećmi Maryi,

Pełni szczęścia i radości.
Nosim Jej Medal na szyi,
Śpiewając tę pieśń miłości.

             Szczęśliwy kto w lat zaraniu,

             Oddał się Świętej Maryi

         Szczęśliwy, kto na wygnaniu,

             Nosi Jej Medal na szyi.       

Godłem Najświętszej Dziewicy,
Jest kwiat wonny, lilia biała.

W której, jak w źródle krynicy,

Jaśnieje Jej dusza cała.

         Woń Jej dziewiczej czystości,

           Rozlewa się dookoła.

         A w ogniu Bożej miłości.

         Blaskiem opromienia

     Ty któraś w Dobrej

Ty, któraś w Dobrej tron sobie obrała,
By nam pomagać w życia czas.
Wierzymy Matko, żeś nas pokochała,

I nie porzucisz nigdy nas.

   Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,

   Zawsześ nas strzegła spojrzeniem Twym.

   W mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa.

   Tyś nam Królową, my ludem Twym,

Nasza podziękę przyjąć chciej o Pani,
Serca Ci niesiem pieśnią Tą

Za łaski strumień tak hojnie rozlany,

Za macierzyńska tę miłość Twą

         Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,